COMMON ENGLISH ADJECTIVES

 A 

ABNORMAL  (ӕb'nɔ:ml) 

ABRUPT  (ə'brʌpt) 

ABSENT  ('ӕbsənt) 

ABSOLUTE  ('ӕbsəlu:t) 

ACADEMIC  (ӕkə'demk ) 

ACCEPTABLE (ək'septəbl) 

ACCESSORY  (ək'sesərı) 

ACCOUNTABLE  (ə'kɑƱntəbl) 

ACCURATE  ('ӕkjərət) 

ACTIVE  ('ӕktıv) 

ADAPTABLE  (ə'dӕptəbl) 

ADEQUATE  ('ӕdıkwət) 

ADMIRABLE  ('ӕdmərəbl 

ADOLESCENT  (ӕdə'lesnt) 

ADORABLE  (ə'dɔ:əbl) 

ADULT  ('ӕdʌlt 

ADVERSE  ('ӕdvɜ:s)

AFFECTIONATE  (ə'fekʃənət 

AFFLUENT  ('ӕflƱənt) 

AFRAID  (ə'freıd)  [be ˽ (of, that/to)] 

AGILE  ('ӕʤɑıl) 

AGGRESSIVE  (ə'gresıv) 

AGREEABLE  (ə'grı:əbl) 

AJAR  (ə'ʤɑ:) 

ALARMING  (ə'lɑ:mıŋ) 

ALERT  (ə'lɜ:t) 

AMAZED  (ə'meızd)  

AMUSING  (ə'mju:zıŋ) 

ANGRY* ('ӕŋgrı 

ANTIQUE  (ӕn'tı:k) 

ANXIOUS  ('ӕŋkʃəs)

ANY  ('ənı) 

APOLOGETIC  (əpɒlə'ʤetık) 

APPLICABLE  ('ӕplıkəbl) 

APPREHENSIVE  (ӕprı'hensıv) 

APPROPRIATE  (ə'prəƱprıət)  

APPROXIMATE  (ə'prɒksımət)  

ARBITRARY  ('ɑ:bıtrərı) 

ARROGANT  ('ӕrəgənt) 

ARTICULATE  (ɑ:tıkıƱlət) 

ARTIFICIAL  (ɑ:tı'fıʃl) 

ARTISTIC  ('ɑ:'tıstık)

ASHAMED  (ə'ʃeımd)  [be ˽ of/that/to] 

ASSURED (ə'ʃƱəd) 

ASTUTE  (ə'stju:t) 

ATROCIOUS  (ə'trəƱʃəs) 

ATTAINABLE  (ə'teınəbl) 

ATTRACTIVE  (ə'trӕktıv) 

AUSTERE  (ɔ:'stıə) 

AUTHENTIC  (ɔ:'Өentık) 

AUTHORISED ('ɔ:Өərɑızd) 

AVAILABLE  (ə'veıləbl) 

AVERAGE   ('ӕvərıʤ) 

AWFUL  (ɔ:fl)  t

AWKWARD  ('ɔ:kwəd) 

 B 

BACKWARD  ('bӕkwəd) 

BAD*  (bӕd) 

BALD*   (bɔ:ld 

BARE*  (beə) 

BEAUTIFUL  (bju:'tıfl) 

BEST* (best 

BETTER* ('betə) 


BIG* (bıg) 

BLACK* (blӕk) 

BLANK  (blӕŋk) 

BLEAK* (blı:k) 

BLIND (blɑınd)  

BLOODY* (blʌdı) 

BOLD*  (Ʊld) 

BORING  (bɔ:rıŋ) 

BRAVE* (breıv) 

BRAZILIAN  (brə'zılıən) 

BRIEF* (brı:f) 

BRITISH  ('brıtıʃ) 

BROKEN  ('brəƱkən)  

BUDDING  ('bʌdıŋ) 

BUSY* ('bızı) 

 C 

CALLOUS  ('kӕləs) 

CALM* (kɑ:m) 

CAPABLE  ('keıpəbl) 

CAREFREE ('keəfrı) 

CAREFUL  ('keəfl) 

CARELESS  ('keəlıs) 

CARING  ('keərıŋ) 

CASUAL  ('kӕӡəƱl) 

CERTAIN  ('sə:tn) 

CHARACTERISTIC (kӕrəktə'rıstık) 

CHARMING  (ʧɑ:mıŋ) 

CHEAP* (ʧı:p) 

CIRCULAR  ('sɜ:kjƱ) 

CLASSICAL  ('klӕsıkl)  

CLEAN* (klı:n) 

CLEAR* (klıə) 

CLOSE* (kləƱs)

COLD* (Ʊld) 

COLOURED  ('kʌləd) 

COMFORTABLE  ('kʌmfətəbl) 

COMMON* ('kɒmən) 

COMPATIBLE  (kəm'pӕtəbl) 

COMPLETE  (kəm'plı:t) 

COMPREHENSIVE  (kɒmprı'hensıv) 

CONCERNED  (kən'sɜ:n) 

CONFIDENT  ('kɒnfıdənt) 

CONSCIOUS  ('kɒnʃəs) 

CONSIDERABLE  (kən'sıdərəbl) 

CONTEMPORARY  (kən'temprrı/kən'temprı) 

CONTINUOUS  (kən'tınjƱəs) 

CONVENIENT  (kən'vı:nıənt) 

CORRECT (kə'rekt) 

COSTLY* ('kɒstlı) 

COVERED  ('kʌvəd) 

COWARDLY  ('kɑƱədlı)

CRAZY* ('kreızı) 

CUNNING  ('kʌnıŋ) 

CURIOUS  ('kjƱərıəs) 

CUSTOMARY ('kʌstəmrı) 

 D 

DANGEROUS  ('deınʤərəs) 

DARK* (dɑ:k) 

DEAFENING  ('defnıŋ) 

DEAR* (dıə) 

DECISIVE  (dı'sɑısıv) 

DEEP* (dı:p) 

DEFINITE  ('defınıt) 

DELICATE  ('delıkət) 

DEPENDABLE  (dı'pendəbl) 

DERELICT  ('derəlıkt) 

DESPERATE  ('despərət)

DEVIOUS  ('dı:vıəs)

DIAGONAL  (dɑıӕgənl)  

DIFFERENT  ('dıfrənt) 

DIFFICULT  ('dıfıkəlt) 

DIRECT  (dı'rekt) 

DIRTY  ('dɜ:tı) 

DISPOSABLE  (dı'spəƱzəbl) 

DISSATISFIED  (dı'sӕtısfɑıd)  

DIVORCED  (dı'vɔ:sd 

DOMESTIC  (də'mestık) 

DOMINANT  ('dɒmınənt)  

DRAMATIC  ('drɑ:mӕtık) 

DRAUGHTY  (drɑ:ftı) 

DREADFUL  ('dredfl) 

DRY* (drɑı) 

DUE  (dju:) 

 E 

EARLY* ('ɜ:lı) 

EASY* ('ızı) 

EASTERN ('ıstən) 

ECCENTRIC (ık'sentrık)  

ECONOMIC  (ı:kənɒmık) 

EDIBLE  ('edıbl) 

EDUCATED  ('eʤƱketıd) 

EFFECTIVE  ('ıfektıv) 

EFFICIENT  (ı'fıʃnt) 

EITHER ('ɑı∂ə) 

ELABORATE  (ı'lӕbrət) 

ELDEST* ('eldıst) 

ELECTRIC  (ı'lektrık)  

ELIGIBLE  ('elıʤəbl) 

EMPLOYED  (ım'plɔıd) 

EMPTY  ('emptı)

ENEMY  ('enəmı 

ENJOYABLE (ın'ʤɔıəbl) 

ENORMOUS (ı'nɔ:məs) 

ENTHUSIASTIC  (ın'Өju:zı'ӕstık) 

EQUAL ('ı:kwəl)

ERECT (ı'rekt) 

ESSENTIAL  (ı'senʃl) 

ETHNIC  ('eӨnık) 

EVANGELICAL (ı'vӕn'ʤelıkl) 

EVEN ('ı:vn) 

EVIL  ('ı:vl)  

EXACT  (ıg'zӕkt)  

EXCELLENT  ('eksələnt)

EXCLUSIVE  (ık'sklu:sıv) 

EXPENSIVE  (ık'spensıv) 

EXPERT  ('ekspɜ:t)

EXTERNAL  (ık'stɜ:nl) 

EXTRA  ('ekstrə) 

EXTRAVAGANT  (ık'strӕvəgənt) 

 F 

FABULOUS  ('fӕbjƱləs) 

FAINT* (feınt) 

FAIR* (feə) 

FALSE  (fɔ:ls) 

FAMILIAR  (fə'mılıə) 

FAMOUS  ('feıməs) 

FAR* (fɑ:) 

FAR-FETCHED (fɑ:'feʧd) 

FAST* (fɑ:st) 

FAT* (fӕt) 

FAVOURITE  ('feıvərıt)

FEEBLE  ('fı:bl 

FEMALE  ('fı:meıl) 

FEMININE  ('femənın) 

FERTILE  ('fɜ:tɑıl) 

FEW* (fju) 

FIERCE· (fıəs) 

FINAL  ('fınl) 

FIRM* (fɜ:m) 

FIT* (fıt) 

FLAT* (flӕt) 

FLUENT  ('flu:ənt) 

FOND*  (fɒnd 

FOOLISH  ('fu:lıʃ 

FORTUNATE  ('fɔ:ʧənət) 

FREE* (frı) 

FREQUENT  (frı:kwənt) 

FRESH* (freʃ) 

FRIENDLY* ('frendlı) 

FULL*  (fƱl) 

FUNNY*  ('fʌnı) 

 G 

GARISH  ('geərıʃ) 

GAUDY  ('gɔ:dı) 

GENTLE*   ('ʤentl) 

GENUINE  ('ʤenjƱın) 

GHASTLY  ('gɑ:stlı) 

GIANT  ('ʤɑıənt) 

GLAD*  (glӕd) 

GLORIOUS  ('glɔ:rıəs 

GOOD*  (gƱd 

GORGEOUS  ('gɔ:ʤəs) 

GRACEFUL  (greısfl) 

GRAND* (grӕnd) 

GRATEFUL  (greıtfl) 

GREAT* (greıt) 

GROSS  (grəƱs) 

GRUESOME  ('gu:səm) 

GUILTY  (gıltı) 

 H 

HALF  (hɑ:f) 

HANDSOME  ('hӕnsəm) 

HAPPY* ('hӕpı)  

HARD* (hɑ:d) 

HATEFUL (heıt'fl 

HAZARDOUS  ('hӕzədəs) 

HEAD  (hed) 

HEALTHY* (helӨı) 

HEARTLESS  ('hɑ:tlıs) 

HEAVY* ('hevı) 

HELPFUL  (helpfl) 

HELPLESS  (helplıs)

HEROIC  (hı'rəƱık)  

HERS  (hɜ:z) 

HIGH* (hɑı) 

HIS  (hız) 

HOARSE  (hɔ:s)  

HOLY· ('həƱ) 

HONEST  ('ɒnıst)  

HORIZONTAL  (hɒrı'zɒntl) 

HOT* (hɒt) 

HUMOROUS  ('hju:'mərəs) 

HUNGRY* ('hʌŋgrı) 

HURTFUL  (hɜ:tfl) 

HYGENIC  (hɑı'ʤı:nık)

 I 

ICY* ('ɑısı) 

IDIOTIC  ('ıdıɒtık 

ILL  (ıl) 

IMMENSE  (ı'mens) 

IMPATIENT  (ım'peıʃənt)

IMPERFECT  (ım'pɜ:fıkt) 

IMPORTANT  (ım'pɔ:tnt)  

IMPOSSIBLE  (ım'pɒsəbl)  

IMPRESSIVE  (ım'presıv) 

IMPROBABLE  (ım'prɒbəbl)  

INACCURATE  (ın'ӕkjərət)  

INCONSIDERATE  (ınkən'sıdərət) 

INCREDIBLE  (ın'kredəbl)  

INDEPENDENT  (ındı'pendənt)

INEFFICIENT  (ını'fıʃənt)

INFURIATING  (ın'fjƱərıeıtıŋ) 

INNER  ('ınə) 

INNOCENT  ('ınəsnt)  

INSANE  (ın'seın) 

INSANITARY  (ın'sӕnıtrı) 

INSPIRATIONAL  (ın'spə'reıʃnl)  

INTELLIGENT  (ın'telıʤənt) 

INTENSE  (ın'tens) 

INTERESTING  ('ıntrəstıŋ) 

INTIMIDATING  (ın'tımıdeıtıŋ) 

INVALUABLE  (ın'vӕljƱəbl) 

IRONIC  (ɑı'rɒnık)  

IRRITABLE  ('ırıtəbl) 

  J  

JAGGED  ('ʤӕgıd) 

JEALOUS  ('ʤeləs) 

JUNIOR  ('ʤu:nıə) 

JUST  (ʤʌst) 

 K 

KEEN* (kı:n) 

KIND* (kɑınd) 

KNOWN  (Ʊn) 

 L 

LADEN  ('leıdn) 

LAME* (leım) 

LARGE* (lɑ:ʤ); [at ˽ ]

LAST  (lɑ:st); [ ˽ night] 

LATE* (leıt) 

LAUGHABLE  (lɑ:fəbl) 

LAWFUL  (lɔ:fl) 

LAX* (lӕks) 

LAZY* ('leızı)  p

LEADING  ('lı:dıŋ); [ ˽ article]

LEFT  (left); [ ˽ handed] 

LEGAL  ('lı:gl); [ ˽ adviser] 

LESS*  (les) 

LETHAL  ('lı:Өl) 

LEVEL  ('levl) 

LIABLE  ('lɑıəbl)  [ ˽ to]; [ ˽ for]

LIGHT* (lɑıt); [ ˽ headed];  [ ˽ hearted]


LITERAL  ('lıtərəl)  

LITTLE* ('lıtl)  

LIVING  ('lıvıŋ) 

LOCAL  ('ləƱkl) 

LONG* (lɒŋ); [ ˽ distance]; [ ˽ range]; [ ˽ sighted]; [ ˽ term]

LOOSE* (lu:s) 

LOST  (lɒst)

LOUD* (Ʊd) 

LOVELY* ('lʌvlı) 

LOW* (Ʊ)  

LUCKY* ('lʌkı) 

 M 

MAD* (mӕd); [ ˽ dog]

MAGICAL  ('mӕʤıkl) 

MAGNETIC  ('mӕg'nətık) 

MAIN  (meın) 

MAJOR  ('meıʤə)

MALE  (meıl) 

MANDATORY  ('mӕndətrı)  

MANY* ('menı) 

MARKED  ('mɑ:kt) 

MARVELLOUS  ('mɑ:vələs) 

MASSIVE   ('mӕsıv) 

MATURE  (mə'tjƱə) 

MAXIMUM  ('mӕksıməm)  

MEAN* (mı:n) 

MECHANICAL  (mı'kӕnıkl) 

MEDIOCRE  (mı:dı'əƱ) 

MEDIUM  ('mı:dıəm)

MEMORABLE  ('memərəbl) 

MERCIFUL  ('mɜ:sıfl) 

MERCILESS  ('mɜ:sılıs) 

MERRY* ('merı) 

MICROSCOPIC  ('mɑıkrə'skɒpık) 

MIDDLE  ('mıdl); [ ˽ class]

MIGHTY* (mɑıtı) 

MILD* (mɑıld) 

MINIATURE  ('mınıʧə)  

MINIMAL   ('mınıməl)  

MINIMUM  ('mınıməm) 

MINUTE  (mɑı'nju:t) 

MISERABLE  ('mızrəbl) 

MISSING   (mısıŋ) 

MISTAKEN  (mı'steıkən) 

MOBILE  ('məƱbɑıl) 

MODERN  ('mɒdn) 

MODEST  ('mɒdıst) 

MOIST   (mɔıst)

MONTHLY  ('mʌnӨ) 

MOODY  (mu:dı) 

MORE* (mɔ:)

MOST* (Ʊst) 

 N 

NAKED  ('neıkıd)

NARROW*  ('nӕrəƱ)  

NASTY  ('nɑstı) 

NATIVE  ('neıtıv) 

NAUGHTY  ('nɔ:tı)  

NECESSARY  ('nesəsərı) 

NEGATIVE ('negətıv) 

NERVOUS  ('nɜ:vəs); [be or feel ˽ ]

NEW* (nju) 

NEXT  (nekst) 

NICE* (nɑıs) 

NORMAL  ('nɔ:ml)  

NOVEL  ('nɒvl) 

O

OBJECTIVE  (əb'ʤektıv) 

OBSERVANT  (əb'zɜ:vənt) 

OCCASIONAL  (ə'keıӡənl) 

ODD* (ɒd) 

OFFICIAL  (ə'fıʃl)

OLD* (əƱld) 

ONLY  (əƱnlı) 

OPEN  (Ʊpən) 

OPPOSITE  ('ɒpəzıt) 

ORIGINAL  ('ərıʤəl)  

ORTHODOX  ('ɔ:Өədɒks) 

OUTER  (Ʊ) 

OUTRAGEOUS  (ɑƱt'reıʤəs) 

OWN  (əƱn) 

 P 

PARTIAL  ('pɑ:ʃl)

PARTICULAR  (pə'tıkƱ) 

PAST  (pɑ:st) 

PATIENT  ('peıʃənt) 

PEACEFUL  ('pı:sfl) 

PECULIAR  (pı'kju:lıə) 

PERFECT  (pə'fekt)  

PERVERSE  (pə'vɜ:s) 

PITIFUL  ('pıtıfl)  

PITILESS  ('pıtıles) 

PLAIN* (plӕn)  

PLAUSIBLE  ('plɔ:zəbl) 

PLEASANT  ('pleznt)  

POETIC  ('pəƱ'etık) 

POINTED  ('pɔıntıd) 

POINTLESS  ('pɔıntlıs)  

POLITE  (pə'lɑıt)

POOR* (pƱər) 

POPULAR  ('pɒpjƱ) 

POSITIVE  (pɒzətıv) 

POWERFUL  ('pɑƱəfl)  

POWERLESS  ('pɑƱələs) 

PRECIOUS  ('preʃəs) 

PRECISE  (prı'sɑıs)

PREFERENTIAL  ('prefə'renʃl)

PREMATURE  ('premətjƱə)

PRESENT  ('preznt)

PRETENTIOUS  (prı'tenʃəs)

PRETTY* ('prıtı)

PRIMARY  ('prɑımərı) 

PRIMITIVE  ('prımıtıv)

PRINCIPAL  ('prınsəpl) 

PRIVATE  ('prɑıvət) 

PROBABLE  ('prɒbəbl) 

PROFESSIONAL  (prə'feʃnl) 

PROFITABLE  ('prɒfıtəbl) 

PROMINENT  ('prɒmınənt) 

PROMISED  ('prɒmıst)

PROPOSED  (prə'pəƱzd)  

PROVISIONAL  (prə'vıӡənl) 

PUBLIC  (pʌblık) 

 

QUAINT* (kweınt) 

QUALIFIED  ('kwɒlıfɑıd) 

QUARRELSOME  ('kwɒrəlsəm) 

QUICK* (kwık) 

QUIET* ('kwɑıət)  

 R 

RADIANT  ('reıdıənt) 

RADIOACTIVE  (reıdıəƱ'ӕktıv) 

RAGGED  ('rӕgıd) 

RANDOM  ('rӕndəm) 

RAPID  ('rӕpıd)

RARE· (reə) 

RATIONAL  ('rӕʃnl) 

RAW* (rɔ:) 

READY  ('redı) 

REAL  (rıəl) 

REASONABLE  ('rı:zənəbl) 

RECENT  ('rı:snt) 

RECOMMENDED  (rekə'mendıd) 

REDUNDANT  (rı'dʌndənt) 

REFLECTIVE (rı'flektıv) 

REGULAR  ('regjƱ) 

RELEVANT  ('reləvənt) 

RELIABLE  (rı'lɑıəbl) 

RELIGIOUS  (rı'lıʤəs)

RELUCTANT (rı'lʌktənt) 

REPUTABLE  ('repjƱtəbl) 

RESERVED  (rı'zɜ:vd) 

RESIDENT  ('rezıdənt)

RESILIENT  (rı'zılıənt) 

RESEPECTABLE  (rı'spektəbl) 

RESTFUL  ('restfl) 

RETAIL  ('rı:teıl) 

REVERSE  (rı'vɜ:s) 

REVOLTING  (rı'vəƱltıŋ)  


RICH* (rıtʃ) 

RIGHTFUL  ('rɑıtfl)  

RIGID  ('rıʤıd)  

RIGOROUS  ('rıgərəs) 

RIPE* (rɑıp) 

ROMANTIC  (Ʊmӕntık) 

ROUGH* (rʌf ) 

ROUND* (Ʊnd); [  ˽ trip]

ROUTINE  (ru:tı:n)

ROYAL  ('rɔıəl) 

RUDE* (ru:d) 

RULING  ('ru:lıŋ) 

RURAL  ('rƱərəl)  


RUTHLESS  ('ru:Өlıs)

 S 

SACRED  ('seıkrıd) 

SAD* (sӕd)   

SAFE* (seıf); [  ˽ from]

SAME  (seım) 

SANDY* (sӕndı) 

SANITARY  ('sӕnıtrı) 

SATIRICAL  (sə'tırıkl)  

SATISFACTORY  (sӕtıs'fӕktərı) 

SAVAGE* ('sӕvıʤ) 

SCARCE* (skeəs) 

SCENIC  ('sı:nık) 

SCIENTIFIC  ('sɑıən'tıfık) 

SCRUPULOUS  ('skru:pjƱləs) 

SEASONAL  ('sı:znl) 

SECOND  ('sekənd); [  ˽ from]

SECONDARY  ('sekəndrı); [  ˽ school]

SECURE* (sıkjƱə) 

SELF-ASSURED  (self'ə'ʃƱəd) 

SELF-CONFIDENT  (self'kɒnfıdənt) 

SELF-CONSCIOUS  (self'kɒnʃəs) 

SELF-EMPLOYED  (self'ım'plɔıd) 

SELF-INDULGENT  (self'ındʌlʤənt) 

SELF-SERVICE  (self'sɜ:vıs) 

SELFISH  ('selfıʃ) 

SELFLESS  ('selflıs) 

SEMICIRCULAR  ('semısɜ:kjƱ) 

SENIOR  ('sı:nıə) 

SENTIMENTAL  (sentımentl); [  ˽ value]

SEPARATE  ('seprət) 

SERIOUS  ('sıərıəs) 

SEVERAL  ('sevrəl) 

SEVERE  ('sıvıə) 

SHADOWY  ('ʃӕdəƱı) 

SHAKY* ('ʃeıkı)  

SHALLOW* ('ʃӕləƱ) 

SHAMEFUL  (ʃeımfl) 

SHAMELESS  (ʃeımlıs) 

SHARP* (ʃɑ:p) 

SHELTERED  ('ʃeltəd) 

SHINY* (ʃɑını) 

SHORT* (ʃɔ:t) 

SHY* (ʃɑı)  

SICK*  (sık) 

SIGNIFICANT  (sıg'nıfıkənt) 

SILENT  ('sɑılənt) 

SILLY* ('sılı) 

SIMILAR  ('sımılə) [  ˽ to] 

SIMPLE* ('sımpl) 

SINCERE* (sın'sıə) 


SINGLE  ('sıŋgl) 

SINISTER  ('sınıstə)

SKILFUL  ('skılfl) 

SKINNY* ('skını) 

SLACK* (slӕk)  

SLEEPY* (slı:pı)

SLICK* (slık) 

SLIGHT* (slɑıt)  

SLOPING  (sləƱpıŋ)

SLOW* (sləƱ) 

SMALL* (smɔ:l); [ ˽ change]; [ ˽ talk]

SMOKY* (sməƱ) 

SOBER   ('səƱ) 

SOCIAL  ('səƱʃl); [ ˽ security]

SOFT* (sɒft) 

SOGGY* (sɒgı) 

SOLID  ('sɒlıd) 

SOPHISTICATED  (səfıstıkeıtıd) 

SORE* (sɔ:) 

SOUND· (Ʊnd) 

SOUR*  ('sɑƱə) 

SPARE   (speə)

SPARKLY* ('spɑ:klı)

SPECIAL  ('speʃl) 

SPIRITED  ('spırıtıd) 

SPLENDID  ('splendıd) 

SPOILT  (spɔılt)  

SQUARE* (skweə) 

SQUEAMISH  ('skwı:mıʃ) 

STABLE* (steıbl)

STALE* (steıl)  

STANDARD  ('stӕndəd) 

STATIC  ('stӕtık) 

STATIONARY  ('steʃnrı) 

STEADY* ('stedı)

STEEP* (stı:p)

STERILE  ('sterɑıl)

STIFF* (stıf)

STILL   (stıl) 

STRAIGHT* (streıt) 

STRANGE* (streınʤ)

STRENUOUS  ('strenjƱəs) 

STRINGENT  ('strınʤənt) 

STRONG* (strɔ:ŋ)

STUBBORN* ('stʌbən) 

STUDIOUS  ('stjudıəs) 

STUNNING  ('stʌnıŋ) 

STUPID* ('stjupıd) 

STYLISH  ('stɑılıʃ) 

SUBSEQUENT  ('sʌbsıkwənt) 

SUBSIDIARY  (səb'sıdıərı) 

SUBSTANDARD  ('sʌb'stӕndəd) 

SUBSTANTIAL  ('sʌb'stӕnʃl)

SUBTLE* ('sʌtl) 

SUDDEN  ('sʌdnə) 

SUPER  ('su:pə) 

SUPERIOR  ('su:pıərıə) 

SUPPLEMENTARY  ('sʌplıməntrı) 

SURE* (ʃƱər)

SURPRISING  (sə'prɑızıŋ) 

SUSCEPTIBLE  (sə'septıbl) 

SUSPICIOUS  (səs'pıʃəs) 

SWEET* (swı:t) 

SWOLLEN  ('swəƱlən) 

SYMBOLIC  ('sım'bɒlık)

 T 

TALL*   (tɔ:l) 

TAME* (teım)

TASTY* (teıstı) 

TAWDRY  (tɔ:drı) 

TEDIOUS  ('tı:dıəs) 

TEMPERAMENTAL  ('temprə'mentl) 

TEMPORARY  ('temprərı) 

TENDER* ('tendə)

TENSE* (tens) 

TERMINAL  ('tɜ:mınl) 

TERRIBLE  ('terəbl)  

TERRIFIC  (tə'rıfık) 

THEATRICAL  (Өı'ӕtrıkl) 

THEORETICAL  ('Өıə'retıkl) 

THERAPUTIC ('Өerə'pju:tık) 

THICK* (Өık) 

THIN* (Өın) 

THIRSTY* ('Өɜ:stı) 

THOROUGH  ('Өʌrə) 

THOUGHTFUL  ('Өɔ:tfl)  

THOUGHTLESS  ('Өɔ:tlıs)  

THRIFTY  (Өrıftı) 

TICKLISH  ('tıklʃ) 

TIDAL  ('tɑıdl); [ ˽ wave]

TIDY* ('tɑıdı)   

TIGHT* ('tɑıt) 

TINY* ('tɑını) 

TIRED ('tɑıəd); [ ˽ of]; [ ˽ out]

TOLERABLE  ('tɒlərəbl) 

TOLERANT  ('tɒlərənt)

TOP  (tɒp) 

TOUCHING  ('tʌʧıŋ) 

TOUGH* (tʌf) 

TRADITIONAL (trədıʃnl 

TRAGIC  ('trӕʤık) 

TRANSITIONAL ('trӕn'zıʃnl)  

TRANSPARENT  (trӕn'spӕrənt) 

TREMENDOUS  (trımendəs)  

TRENDY* (trendı) 

TRIBAL  (trɑıbl)  

TRIUMPHANT  ('trɑı'ʌmfənt) 

TROUBLESOME  ('trʌblsəm) 

TRUE* (tru:) 

TRUSTWORTHY  ('trʌstwɜ:∂ı) 

TRUTHFUL  (tru:Өfl) 

TUNEFUL  (tju:nfl) 

TYPICAL  ('tıpıkl)

 U 

UGLY* ('ʌglı)

ULTIMATE  ('ʌltımət)  

UNACCEPTABLE  (ʌnək'septəbl) 

UNACCOUNTABLE  (ʌnə'kɑƱntəbl) 

UNAFRAID  (ʌnə'freıd) 

UNANIMOUS  (ju:'nӕnıməs)

UNATTAINABLE  (ʌnə'teınəbl)  

UNAUTHORIZED  (ʌn'ɔ:Өərɑızd) 

UNBEARABLE  (ʌn'beərəbl) 

UNBELIEVABLE  (ʌnbı'lı:əbl) 

UNCERTAIN  (ʌn'sɜ:tn) 

UNCOMFORTABLE (ʌn'kʌmfətəbl) 

UNCOMMON  (ʌn'kɒmən) 

UNCONSCIOUS (ʌn'kɒnʃəs) 

UNCOVERED  (ʌn'kʌvəd)  

UNDECIDED  (ʌndı'sɑıdıd) 

UNDENIABLE  (ʌndı'nɑıəbl) 

UNDERDEVELOPED  (ʌndədı'veləpt) 

UNDERGROUND (ʌndə'grɑƱnd) 

UNDERPRIVILEGED (ʌndə'prıvılıʤd) 

UNDERSTANDING  (ʌndə'stӕndıŋ) 

UNDERWEIGHT (ʌndəweıt) [be ˽ ]

UNDESERVED  (ʌndı'zɜ:vd)  

UNDESIRABLE (ʌndı'zɑıərəbl) 

UNDIGNIFIED(ʌn'dıgnıfɑıd) 

UNDUE  (ʌn'dju:) 

UNECONOMIC  (ʌnı:kə'nɒmık) 

UNEQUAL (ʌn'ı:kwəl) 

UNEVEN (ʌn'ı:vn) 

UNFAIR  (ʌn'feə) 

UNFAMILIAR  (ʌnfə'mılıə); [be ˽ with]

UNFASTENED  (ʌnfɑ:snd)  

UNFAVOURABLE  (ʌn'feıvrəbl) 

UNFIT  (ʌnfıt)  

UNFORESEEN  (ʌnfɔ:'sın) 

UNFORGIVABLE  (ʌnfə'gıvəbl) 

UNFORTUNATE  (ʌn'fɔ:ʧənət) 

UNFRIENDLY  (ʌn'frendlı) 

UNHAPPY*  (ʌn'hӕpı) 

UNHOLY* (ʌn'həƱ)  

UNIMAGINABLE  (ʌnı'mӕʤınəbl)

UNIMPORTANT  (ʌnım'pɔ:tnt) 

UNINHABITED  (ʌnın'hӕbıtıd) 

UNINHIBITED (ʌnın'hıbıtıd) 

UNINTENTIONAL  (ʌnın'tenʃənl) 

UNINTERESTED  (ʌn'ıntrəstıd) 

UNIQUE  (ju:'nı:k) 

UNIVERSAL  (ju:nı'vɜ:sl) 

UNJUST  (ʌn'ʤʌst) 

UNKIND*  (ʌn'kɑınd) 

UNKNOWN  (ʌn'nəƱn) 

UNLUCKY* (ʌn'lʌkı) 

UNNECESSARY  (ʌn'nesəsərı) 

UNOFFICIAL  (ʌnə'fıʃl) 

UNORTHODOX  (ʌn'ɔ:Өədɒks) 

UNPLEASANT  (ʌn'pleznt) 

UNPOPULAR  (ʌn'pɒpjƱ)  

UNPREDICTABLE  (ʌnprə'dıktəbl) 

UNPREPARED  (ʌnprı'peəd) 

UNPROFITABLE  (ʌn'prɒfıtəbl) 

UNREASONABLE  (ʌn'rı:zənəbl) 

UNRELIABLE  (ʌnrı'lɑıəbl) 

UNSATISFACTORY  (ʌnsӕtıs'fӕktərı)  

UNSCRUPULOUS  (ʌn'skru:pjƱləs) 

UNSIGHTLY* (ʌn'slı) 

UNSKILLED  (ʌn'skıld) 

UNSTABLE* (ʌn'steıbl) 

UNSTEADY* (ʌn'stedı) 

UNSUCCESSFUL  (ʌnsək'sesfl) 

UNSUITABLE  (ʌn's(j)u:təbl)

UNSURE  (ʌn'ʃƱə)  

UNTHINKABLE  (ʌn'Өıŋkəbl) 

UNTRUE  (ʌn'tru:)  


UNUSED  (ʌn'ju:zd) 

UNUSED  (ʌn'ju:st)  [ ˽ to]

UNWANTED  (ʌn'wɒntıd) 

UNWELCOME  (ʌn'welkəm) 

UPHILL  ('ʌphıl) 

UPPER  ('ʌpə)

UPRIGHT  ('ʌprɑıt) 

URBAN  ('ɜ:bən) 

URGENT  ('ɜ:ʤənt); [be ˽ ]

USABLE  (ju:zəbl) 

USEFUL  ('ju:sfl) 

 V 

VACANT  ('veıkənt) 

VAIN* (veın) 

VALID  ('vӕlıd) 

VALUABLE  ('vӕljƱəbl) 

VARIABLE  ('veərıəbl)  

VEGETARIAN (veʤı'teərıən)  

VERBAL  ('vɜ:bl) 

VERSATILE  ('vɜ:sətɑıl) 

VERTICAL  ('vɜ:tıkl) 

VIABLE  ('vɑıəbl)

VICIOUS  ('vıʃəs); [ ˽ circle]

VIGOROUS  ('vıgərəs) 

VINDICTIVE  (vın'dıktıv) 

VINTAGE  ('vıntıʤ) 

VIOLENT  ('vɑıələnt) 

VIRTUOUS  ('vɜ:ʧƱəs)  

VISUAL  ('vıӡəƱl) 

VIVID  ('vıvıd) 

VOCAL  ('vəƱkl) 

VOLATILE  ('vɒlətɑıl) 

VOLUNTARY  ('vɒləntı)  

VULGAR   ('vʌlgə) 

VULNERABLE  ('vʌlnərəbl)

 W 

WARM* (wɔ:m); [be (or) feel ˽ ]

WARY  ('weərı) 

WASTEFUL  ('weıstfl) 

WEAK* (wı:k) 

WEALTHY* ('welӨı) 

WEARY* (wıərı) 

WEIRD* (wıərd) 

WELCOME ('welkəm) 

WET* (wet)  

WHATEVER  (wɒt'evə)  

WHOLESOME  ('həƱlsəm)  

WICKED  ('wıkıd) 

WIDE* (wɑıd) 

WILD* (wɑıld) 

WILFUL  ('wılfl)  

WILLING ('wılıŋ); [ ˽ to]

WINDY* ('wındı) 

WINNING  ('wınıŋ) 

WISHFUL  ('wıʃfl)  [ ˽ thinking] 

WISTFUL  ('wıstfl) 

WONDERFUL  ('wʌndəfl)  

WORST* (wɜ:st) 

WRETCHED  (reʧ'ıd) 

WRONG  (rɒŋ) 

 Y 

YOUNG* (jʌŋ)  

YOUR  (jɔ:) 

 Z 

ZEALOUS  ('zeləs)  


* Indicates Comparative Adjectives:-


 A 

[ANGRY, ANGRIER, ANGRIEST]

 B 

[BAD, BADDER, BADDEST]

[BALD, BALDER, BALDEST]

[BARE, BARER, BAREST]

[GOOD, BETTER, BEST]

[GOOD, BETTER, BEST]

[BIG, BIGGER, BIGGEST]

[BLACK, BLACKER, BLACKEST]

[BLEAK, BLEAKER, BLEAKEST]

[BLOODY, BLOODIER, BLOODIEST]

BOLD, BOLDER, BOLDEST]

[BRAVE, BRAVER, BRAVEST]

[BRIEF, BRIEFER, BRIEFEST]

[BUSY, BUSIER, BUSIEST]

 C 

[CALM, CALMER, CALMEST]

[CHEAP, CHEAPER, CHEAPEST]

[CLEAN, CLEANER, CLEANEST]

[CLEAR CLEARER, CLEAREST]

[CLOSE, CLOSER, CLOSEST]

[COLD, COLDER, COLDEST]

[COMMON, COMMONER, COMMONEST]

[COSTLY, COSTLIER, COSTLIEST]

[CRAZY, CRAZIER, CRAZIEST]

 D 

[DARK, DARKER, DARKEST]

[DEAR, DEARER, DEAREST]

[DEEP, DEEPER, DEEPEST]

[DRY, DRIER, DRIEST]

 E 

[EARLY, ERALIER, EARLIEST]

[EASY, EASIER, EASIEST]

[OLD, ELDER, ELDEST]

 F 

[FAINT, FAINTER, FAINTEST]

[FAIR, FAIRER, FAIREST]

[FAR, FARTHER, FARTHEST/FURTHER, FURTHEST]

[FAST. FASTER, FASTEST]

[FAT, FATTER, FATTEST]

[FEW, FEWER, FEWEST]

[FIERCE. FIERCER, FIERCEST]

[FIRM, FIRMER, FIRMEST]

[FIT, FITTER, FITTEST]

[FLAT, FLATTER, FLATTEST]

[FOND, FONDER, FONDEST]

[FREE, FREER, FREEST]

[FRESH, FRESHER, FRESHEST]

[FRIENDLY, FRIENDLIER, FRIENDLIEST]

[FULL, FULLER, FULLEST]

[FUNNY. FUNNIER, FUNNIEST]

 G 

[GENTLE, GENTLER, GENTLEST]

[GLAD, GLADDER (STILL), GLADDEST]

[GOOD, BETTER, BEST]

[GRAND, GRANDER, GRANDEST]

 H 

[HAPPY, HAPPIER, HAPPIEST]

[GREAT, GREATER, GREATEST]

[HARD, HARDER, HARDEST]

[HEALTHY, HEALTHIER, HEALTHIEST]

[HEAVY, HEAVIER, HEAVIEST]

[HIGH, HIGHER, HIGHEST]

[HOLY, HOLIER, HOLIEST]

[HOT, HOTTER, HOTTEST]

[HUNGRY, HUNGRIER, HUNGRIEST]

 I 

[ICY, ICIER, ICIEST]

 K 

[KEEN, KEENER, KEENEST]

[KIND, KINDER, KINDEST]

 L 

[LAME, LAMER, LAMEST]

[LARGER, LARGER, LARGEST]

[LATE, LATER, LATEST]

[LAX, LAXER, LAXEST]

[LAZY, LAZIER, LAZIEST]

[LESS, LESSER, LEAST]

[LIGHT, LIGHTER, LIGHTEST]

[LITTLE, LITTLER, LITTLEST/SMALLER, SMALLEST]

[LOOSE, LOOSER, LOOSEST]

[LONG, LONGER, LONGEST]

[LOUD, LOUDER, LOUDEST]

[LOVELY, LOVLIER, LOVLIEST]

[LOW, LOWER, LOWEST]

[LUCKY, LUCKIER, LUCKIEST]

 M 

[MAD, MADDER, MADDEST]

[MORE, MANY, MOST]

[MEAN, MEANER, MEANEST]

[MERRY, MERRIER, MERRIEST]

[MIGHTY, MIGHTIER, MIGHTIEST]

[MILD, MILDER, MILDEST]

[MANY, MORE, MOST]

[MANY, MORE, MOST]

 N 

[NEW, NEWER, NEWEST]

[NICE,  NICER, NICEST]

 O 

[ODD, ODDER, ODDEST]

[OLD, OLDER, OLDEST]

 P 

[PLAIN, PLAINER, PLAINEST]

[POOR, POORER, POOREST]

[PRETTY, PRETTIER, PRETTIEST]

 Q 

[QUAINTER, QUAINTER, QUAINTEST]

[QUICK, QUICKER, QUICKEST]

[QUIET, QUIETER, QUIETEST]

 R 

[RARE, RARER, RAREST]

[RAW, RAWER, RAWEST]

[RICH, RICHER, RICHEST]

[RIPE, RIPER, RIPEST]

[ROUGH, ROUGHER, ROUGHEST]

[ROUND, ROUNDER, ROUNDEST]

[RUDE, RUDER, RUDEST]

 S 

[SAD, SADDER, SADDEST]

[SAFE, SAFER, SAFEST]

[SANDY, SANDIER, SANDIEST]

[SAVAGE, SAVAGER, SAVAGEST]

[SCARCE, SCARCER, SCARCEST]

[SECURE, SECURER, SECUREST]

[SHAKY, SHAKIER, SHAKIEST]

[SHALLOW, SHALLOWER, SHALLOWEST]

[SHARP, SHARPER, SHARPEST]

[SHINY, SHINER, SHINIEST]

[SHORT, SHORTER, SHORTEST]

[SHY, SHIER, SHIEST]

[SICK, SICKER, SICKEST]

[SILLY, SILLIER, SILLIEST]

[SIMPLE, SIMPLER, SIMPLEST]

[SINCERE, SINCERER, SINCEREST]

[SKINNY, SKINNY, SKINNIEST]

[SLACK, SLACKER, SLACKEST]

[SLEEPY, SLEEPIER, SLEEPIEST]

[SLICK, SLICKER, SLICKEST]

[SLIGHT, SLIGHTER, SLIGHTEST]

[SLOW, SLOWER, SLOWEST]

[SMALL, SMALLER, SMALLEST]

[SMOKY, SMOKIER, SMOKIEST]

[SOFT, SOFTER, SOFTEST]

[SOGGY, SOGGIER, SOGGIEST]

[SORE, SORER, SOREST]

[SOUND, SOUNDER, SOUNDEST]

[SOUR, SOURER, SOUREST]

[SPARKLY, SPARKLIER, SPARKLIEST]

[SQUARE, SQUARER, SQUAREST]

[STABLE, STABLER, STABLEST]

[STALE, STALER, STALEST]

[STEADY, STEADIER, STEADIEST]

[STEEP, STEEPER, STEEPEST]

[STIFF, STIFFER, STIFFEST]

[STRAIGHT, STRAIGHTER, STRAIGHTEST]

[STRANGE, STRANGESR, STRANGEST]

[STRONG, STRONGER, STRONGEST]

[STUBBORN, STUBBORNER, STUBBORNEST]

[STUPID, STUPIDER, STUPIDEST]

[SUBTLE, SUBTLER, SUBTLEST]

[SURE, SURER, SUREST]

[SWEET, SWEETER, SWEETEST]

 T 

[TALL, TALLER, TALLEST]

[TAME, TAMER, TAMEST]

[TASTY, TASTIER, TASTIEST]

[TENDER, TENDERER, TENDEREST]

[TENSE, TENSER, TENSEST]

[THICK, THICKER, THICKEST]

[THIN, THINNER, THINNEST]

[THIRSTY, THIRSTIER, THIRSTIEST]

[TIDY, TIDIER, TIDIEST]

[TIGHT, TIGHTER, TIGHTEST]

[TINY, TINIER, TINIEST]

[TOUGH, TOUGHER, TOUGHEST]

[TRENDY, TRENDIER, TRENDIEST]

[TRUE, TRUER, TRUEST]

 U 

[UGLY, UGLIER, UGLIEST]

[UNHAPPY, UNHAPPIER, UNHAPPIEST]

[UNHOLY, UNHOLIER, UNHOLIEST]

[UNKIND, UNKINDER, UNKINDEST]

[UNLUCKY, UNLUCKIER, UNLUCKIEST]

[UNSIGHTLY, UNSIGHTLIER, UNSIGHTLIEST]

[UNSTABLE, UNSTABLER, UNSTABLEST]

[UNSTEADY, UNSTEADIER, UNSTEADIEST]

 V 

[VAIN, VAINER, VAINEST]

 W 

[WARM, WARMER, WARMEST]

[WEAK, WEAKER, WEAKEST]

[WEALTHY, WEALTHIER, WEALTHIEST]

[WEARY, WEARIER, WEARIEST]

[WEIRD, WEIRDER, WEIRDEST]

[WET, WETTER, WETTEST]

[WIDE, WIDER, WIDEST]

[WILD, WILDER, WILDEST]

[WINDY, WINDIER, WINDIEST]

[BAD, WORSE, WORST]

 Y 

[YOUNG, YOUNGER, YOUNGEST]

 

 

For further information about English Pronunciation, click here.To use other ADJECTIVES as COMPARATIVES, you must add  a second COMPARATIVE:

 


 

HANDSOME                  AS HANDSOME

MORE HANDSOME      LESS HANDSOME

MOST HANDSOME      LEAST HANDSOME

 

INTELLIGENT                 AS INTELLIGENT

MORE INTELLIGENT     LESS INTELLIGENT

MOST INTELLIGENT     LEAST INTELLIGENT

 

QUALIFIED                    AS QUALIFIED

MORE QUALIFIED        LESS QUALIFIED

MOST QUALIFIED         LEAST QUALIFIED

 

You can also use comparatives to emphasise or qualify differences:


 

Hugo is HANDSOME, but Kyle is MUCH MORE HANDSOME.

Macgregor always felt he was LESS INTELLIGENT than his sister.

Dr. Williams is a QUALIFIED paediatrician but he is LESS QUALIFIED to handle this procedure than Elizabeth Montgomery who is a HIGHLY QUALIFIED paediatric specialist.

 

 

EXERCISE

Now try for yourself.

Look around you: make comparison between two or more objects or people you can see.


 

©SCG Language Tutorials 2014                            www.scglanguagetutorials.com


SCG LANGUAGE TUTORIALS for English grammar and vocabulary tutorials and analysis of UCAS applications and other documents, for students of English as a second language [ESL] and other British qualifications.